Kouluruokadiplomista hyötyvät niin koulut kuin ruokapalvelut

Kouluruokadiplomi on uraauurtava kouluruokailun ja ruokakasvatuksen itsearviointimalli ja oppimisalusta peruskoulujen ja lukioiden käyttöön. Tänä vuonna Kouluruokadiplomi täyttää 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi diplomin suorittamiseen ja tausta-aineistoihin tehdään ajanmukaisia uudistuksia. 

Kouluruokadiplomin juhlavuoden uudistusten sarjan aloitti maaliskuussa-23 lähetetty ensimmäinen Ruokadiplomien uutiskirje. Seuraava uudistus oli Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien kieliversiot. Diplomikysymykset ovat jo aiemmin olleet suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset, mutta kouluille ja päiväkoteihin/perhepäiväkoteihin tulostettavat diplomit ovat olleet vain suomenkielisiä. Tämän uudistuksen jälkeen diplomien hakijat pystyvät valitsemaan, haluavatko itselleen esille laitettavan diplomin suomen-, englannin- vai ruotsinkielisenä.


Kauniaisten Granhultsskolanissa juhlittiin keväällä-23 Kouluruokadiplomin
uusintasuoritusta ja diplomikunniakirjan ruotsinnosta.

Tulossa oleva isompi uudistus on kysymyspatteriston ajanmukaistaminen. Kysymyspatteristo sisältää tällä hetkellä 45 kysymystä. Nämä kysymykset kattavat laajasti useita kouluruokailuun liittyviä ravitsemuksen, kasvatuksen ja ekologisesti kestävän kouluruokailun osa-alueita.  Kouluruokadiplomin kysymyssarjan perusteella tarkastellaan itsearvioiden, miten kouluruokailun eri osa-alueet toteutuvat koulun omassa toiminnassa.

Jotta saimme mukaan kouluruokadiplomin hakijoiden näkemyksiä diplomin kehittämiseen ja kysymyspatteriston ajanmukaistamiseen, toteutimme Kouluruokadiplomin hakijoille kyselyn.  Webropol-kysely toteutettiin maaliskuussa 2023. Linkki kyselyyn lähetettiin rehtoreille, opettajille ja ruokapalveluhenkilöstölle, joiden yhteystiedot löytyivät kyselyn aikaan kouluruokadiplomihakujärjestelmästämme.

Vastaajien mielipiteitä kysyttiin strukturoidulla kyselylomakkeella ja avoimilla kysymyksillä

Kysely koostui strukturoidusta kyselylomakkeesta sekä avoimista kysymyksistä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan Kouluruokadiplomin hyödyllisyyttä strukturoidulla kyselylomakkeella asteikolla: Erittäin paljon hyötyä, jonkin verran hyötyä, vähän hyötyä, ei lainkaan hyötyä, en osaa sanoa. Arvioitavana oli 11 eri kohtaa.

Avoimilla kysymyksillä vastaajilta tiedusteltiin näkemyksiä:

  • Onko diplomin hakuprosessissa muutostarpeita,
  • Miten diplomia on hyödynnetty kouluruokailuun liittyvässä positiivisessa viestinnässä,
  • Mitkä ovat vastaajien mielestä isoimmat haasteet tällä hetkellä kouluruokailussa

Määräaikaan mennessä saimme yhteensä 118 vastausta. Vastaajista opettajia ja rehtoreita oli 45 % (n=53) ja ruokapalveluhenkilöstöä 55 % (n=65).

Kouluruokadiplomista hyötyä viestintään, yhteistyöhön ja oman toiminnan kehittämiseen

Strukturoidusta kyselyn osiosta nousi TOP 3 asiaa, joihin kyselyyn vastanneet (n=118) kokivat kouluruokadiplomista olevan eniten hyötyä. Nämä olivat:

  • Tietoisuuden lisääntyminen kouluruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista (esim. ravitsemussuositukset, kasvatustavoitteet). Vastaajista 75,5 % koki diplomista erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä
  • Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä. Vastaajista 74,5 % koki diplomista erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä.
  • Ruokapalvelun ja koulun välisen yhteistyön kehittyminen. Vastaajista 72 % koki diplomista erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä.

Rehtoreiden ja opettajien vastauksista (n=53) TOP 3 listalle nousivat samat asiat kuin kaikkien vastaajien (n=118) vastauksista. Ruokapalveluhenkilöstön vastauksissa (n=65) tärkeimmäksi nousi ”Ruokapalveluiden oman toiminnan osaamisen kehittyminen”, toiselle sijalle ”Tietoisuuden lisääntyminen kouluruokailun järjestämistä ohjaavista periaatteista (esim. ravitsemussuositukset, kasvatustavoitteet)” ja kolmannelle ”Kouluun ja kouluruokailuun liittyvä positiivinen viestintä”.

Selkeästi muista poikkesi vastaukset kysymykseen kouluruokadiplomin hyödyistä ”Yhteistyön kehittymiseen kotien kanssa kouluruokailuun liittyvissä asioissa”. Vain 24,6 % vastaajista koki, että diplomista on ollut erittäin paljon tai jonkin verran hyötyä. Tämän kokivat samalla tavalla niin opettajat, rehtorit kuin ruokapalveluhenkilöstökin. Kaikista vastaajista (n=118) 38,1 % koki, että diplomista on ollut tähän asiaan vain vähän hyötyä. Loppujen vastaajien mielestä diplomista ei ole ollut asiaan lainkaan hyötyä (25,4 %) tai vastaajat eivät osanneet kertoa mielipidettään (11,9 %).

Diplominhakuprosessi arvioitiin toimivaksi

Avoimeen kysymykseen ”Onko diplomin hakuprosessissa muutostarpeita” annetuista vastauksista ilmeni, että suurin osa vastaajista koki diplominhakuprosessin toimivaksi. Muutamia kehitysehdotuksia tuli kysymysten määrään, kysymysten sisältöön ja hakulomakkeeseen. Kysymyksiä kestävän kehityksen asioista toivottiin kysymyspatteristoon lisää.

Diplomin voimassaoloaika ja maksullisuus saivat pari kommenttia ja muutosehdotusta. Diplomin verkkosivujen todettiin olevan kattavat, mutta joiltakin osin niihin kaivattiin selkeyttämistä, jotta tiedot olisivat nopeammin löydettävissä.

 Diplomia hyödynnetään monipuolisesti kouluruokailuun liittyvässä positiivisessa viestinnässä

Kysymykseen kouluruokadiplomin hyödyntämisen keinoista kouluruokailuun liittyvässä positiivisessa viestinnässä tuli runsaasti kommentteja (n=63).  Eniten mainintoja sai diplomin esillä pitäminen koulun yhteisissä tiloissa. Lukuisia mainintoja sai myös diplomista viestiminen eri kanavissa kuten paikallislehdissä, somessa ja verkkosivuilla. Olipa diplomista tehty runokin.

Diplomin yhteinen juhlistaminen nousi esille vastauksista. Usein diplomijuhlista ja koulun diplomin saamisesta oli kirjoitettu juttu myös paikallislehteen.

Isoimmat haasteet kouluruokailussa tällä hetkellä- kysymys sai yli 80 vastaajaa kertomaan ajatuksistaan. Useita mainintoja tuli ruokailutilanteeseen liittyen. Lisäksi vastaajat kommentoivat haasteista oppilaiden asenteista kouluruokaa kohtaan, ja sitä, miten tavoite saada kaikki ruokailemaan, jää liian usein toteutumatta.

Vastaajat kertoivat myös ruokapalveluiden kiireestä sekä tiukoista talous- ja henkilöstöresurssien vaikutuksista toimintaan. Ruokahävikkiä pitäisi vähentää ja samalla kasvisruoan tarjontaa lisätä. Vastaajien mielestä tässä on välillä ristiriita, sillä aivan liian usein kasvisruokaa päätyy hävikkiin eikä oppilaiden suihin.

Kouluruokadiplomi koetaan tärkeäksi työkaluksi

Yhteenvetona kyselyn tuloksista voidaan todeta että, diplominhakuprosessi koetaan pääsääntöisesti toimivaksi. Saamamme kehitysehdotukset otetaan huomioon tulevissa uudistuksissa. Etenkin kestävän kehityksen kysymysten ajantasaistaminen olisi varmasti monen diplominhakijan mieleen.

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että Kouluruokadiplomia hyödynnetään tällä hetkellä monipuolisesti muun muassa oman toiminnan kehittämisessä, viestinnässä sekä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi diplomia käytetään työkaluna useilla eri tavoilla ja eri kanavilla viestittäessä positiivisesti kouluruokailuun liittyvistä asioista. Tämä antaa vahvistusta siihen, että kouluruokailuun liittyvät asiat on tärkeää pitää jatkuvasti esillä, positiivisessa hengessä, ja Kouluruokadiplomilla on tärkeä rooli tässä.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Vastauksenne antavat mainion tuen tulevalle kysymyspatteriston uudistukselle.

TÄSTÄ PÄÄSET katsomaan diplomikyselyn vastausten tiivistelmän.

Teksti: Virpi Kemi
Kuvat: Virpi Kemi (taulukot), Samuel Hoisko (artikkelin pääkuva) ja Marjut Huhtala (Kauniaisten diplomijuhla).

Onko Ruokadiplomien uutiskirje sinulle tuttu?

Kouluruokadiplomi täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja suomalainen kouluruokailu 75 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi maaliskuussa 2023 lähetimme ensimmäisen Ruokadiplomien uutiskirjeen kaikille Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomihakujen yhteydessä järjestelmäämme tallennutettujen henkilöiden sähköposteihin.

Uutiskirje julkaistaan joka kuukausi. Ainoastaan kesän ajan uutiskirje on tauolla. Uutiskirjeissä keskeisinä aiheina tänä vuonna ovat Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeihin tulevat uudistukset. Kirjeistä löydät myös vinkkejä lähiajan tapahtumista ja ajankohtaisista artikkeleista.

Jos oletat, että uutiskirjeen olisi pitänyt sinut tavoittaa, mutta et löydä uutiskirjettä sähköpostistasi, kurkkaa ensin roskapostiisi. Jos et löydä uutiskirjettä sieltäkään, ja haluaisit sen saada jatkossa itsellesi, laita viestiä Virpille (email: virpi.kemi@amko.fi).

Voit vinkata uutiskirjeestä myös kollegallesi tai tuttavallesi. Uutiskirjeen tilaajaksi pääsee laittamalla viestin sähköpostiin virpi.kemi@amko.fi

Oivallinen hetki diplomien uudelleensuorituksille

Onko kouluissanne tai päiväkodeissanne suoritettu Kouluruoka- tai Makuaakkoset-diplomit® viimeksi vuosina 2018 tai 2019? Koronavuosien takia diplomien uudelleen suorittamisaikaa on jatkettu vuoden-22 loppuun asti.

Kaikki diplomit, jotka olette suorittaneet vuosien 2018–2019 aikana, ehditte suorittamaan uudelleen 31.12.2022 mennessä. Näin varmistatte, että normaalisti kolme (3) vuotta voimassa olevien diplomien voimassaoloaika jatkuu katkeamatta.

Diplomien sisältö ja uusiminen

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomit® sisältävät seitsemän eri teemaa, joissa on yhteensä 45 Kyllä-/Ei-väittämää. Diplomeissa huomioidaan koulu- ja päiväkotiruokailu kokonaisuudessaan kestävästä kehityksestä ruoan ravitsemuslaatuun ja ruokailuympäristöön sekä oppilaiden ja lasten mahdollisuuteen vaikuttaa ruokailuun.

Alla oleva kuva kertoo diplomien hakemisen etenemispolun. Diplomisivuilta löytyvät tarkemmat, yksityiskohtaiset tiedot hakuprosessista. Varsinaisen diplomin uusiminen tapahtuu kätevästi sähköisesti diplomisivuilla.

Diplomien avulla tärkeä tekemänne työ näkyväksi

Itsearviointiin pohjautuvilla Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa koulu- ja päiväkotiruokailun mallikelpoista toteutumista kunnassanne ja viestiä siitä asiakkaille ja sidosryhmille.

 

Tehokasta ja tuloksellista yhteistyötä

Diplomi on erinomainen työkalu moniammatilliseen yhteistyöhön kuten myös lasten ja nuorten osallistamiseen ja kehittämistyön perustaksi. Kehittämistyö voi kohdentua ravitsemuksellisesti tasapainoiseen ruokaan, ruokakasvatukseen tai esimerkiksi kestävän kehityksen toteutumiseen.

Uusilla diplomisuorituksilla jatkuva hakumahdollisuus

Jos kouluissanne tai päiväkodeissanne ei vielä ole diplomeja, voitte hakea niitä läpi vuoden, teille parhaiten sopivana ajankohtana. Lisätietoa hakemisesta löydät tämän jutun lopussa olevista linkeistä.

Jos diplomit ovat työyhteisössänne uusi tai kertausta kaipaava asia, tulemme erittäin mielellämme kertomaan työyhteisöönne lisää diplomeista paikan päälle tai etäyhteydellä järjestettävin tilaisuuksin.

Ota yhteyttä! Vastaan mielelläni kysymyksiisi.

Lisätietoa ja hakeminen:

Virpi Kemi

sähköposti: virpi.kemi@amko.fi

kouluruokadiplomi.fi
makuaakkosetdiplomi.fi

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi®- ainutlaatuinen tunnustus koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun laadukkaasta toteuttamisesta

Kouluruoka– ja Makuaakkoset-diplomi® on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja uraauurtava tunnustus ja testiympäristö ruuan ja ruokailutilanteen laadukkuuden toteamiseen. Diplomi on osoitus ravitsemuksellisesti tasapainoisesta, vastuulliset ja kasvatukselliset elementit huomiovasta koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailusta.

Diplomityökaluilla voidaan testata ja osoittaa koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun mallikasta toteutumista ja viestiä siitä näkyvästi myös asiakkaille ja kaikille sidosryhmille. Diplomit ovat erinomaisia työkaluja moniammatillisen keskustelun ja kehittämistyön pohjaksi. Parhaimmillaan ruokailuhetki onkin tapakasvatusta, hyvää ruokakulttuuria ja kestävää kehitystä vaaliva tuokio, johon kaikki koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiyhteisön toimijat, niin aikuiset kuin lapset voivat yhdessä vaikuttaa.

Kouluruokadiplomi täyttää vuonna 2023 jo 10 vuotta

Diplomin myöntämisen perusteet ovat hyvin ajankohtaisia, jos ei jopa vielä ajankohtaisempia kuin vajaa kymmeen vuotta sitten. Kouluruokadiplomin tavoitteena on yhtenäistää suomalaisen kouluruoan laatuvaatimukset sekä huomioida kouluruokailutilanteen kasvatuksellinen ja sosiaalinen merkitys lasten ja nuorten kehityksessä ja koko kouluyhteisössä. Diplomi tekee opetushenkilöstön,  oppilaiden ja ruokapalvelun yhteiskehittämistä näkyväksi. Se kohottaa myös ammattikeittiöalan arvostusta tuomalla esille vankkaa osaamista laadunhallinnassa, vastuullisuudessa ja asiakaspalvelussa. Välittömästi Kouluruokadiplomin jälkeen kehitettiin päiväkodeille vastaava Makuaakkoset-diplomi, joka sovellettiin haettavaksi myös perhepäivähoitajille vuoden 2021 lopulla.

Kouluruokadiplomi on tunnettu brändi ja juhlii pian pyöreitä vuosia. Ensimmäiset diplomit luovutettiin vuonna 2013 Kirkkonummen koulukeskukselle. Kuvassa vasemmalta oikealle keittiöpäällikkö Eeva-Liisa Hemming, rehtori Maarit Rossi, ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki. Kuva on v:lta 2013. Kuva: Eero Kokko

Myös kuntapäättäjät saavat diplomisuoritusten myötä vahvistuksen ansiokkaasta koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun kehittämisestä

Diplomin saaneet koulut ja päiväkodit henkilökuntineen osoittavat vanhemmille, koululaisille ja tärkeille sidosryhmille välittävänsä aidosti koulu- ja päiväkotiruokailun tasosta. Samoin perhepäivähoitajat omassa perhepäivähoitotyössään. Myös kunnalliset päätöksentekijät saavat diplomin myötä vahvistuksen niistä asioista, joita päivittäinen maittavan ja turvallisen ruoan valmistaminen ja tarjoaminen kunnilta ja ruokapalvelun tuottajilta edellyttää. Diplomia voikin hyödyntää laadukkaiden ja tasokkaiden ruokapalvelujen markkinoinnissa ja se mainitaan yhtenä laatutyökaluna Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuosituksessa ja Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksessa.

Diplomi yhteisöllisyyden rakentajana

Koulu- ja Makuaakkoset-diplomien suorittamiseen liittyy yhteisöllisyyden periaate. Tavoitteena on ruokapalveluiden ja opetus- ja kasvatushenkilöstön sitouttaminen yhteisesti kestävän kehityksen toimintamalleihin, asiakastyytyväisyyden lisääminen ja ravitsemusvalistuksen integroiminen mm. kotitalouden, liikunnan, terveystiedon tai ympäristöopin oppitunneille sekä yhteistyö kodin, koulun, päiväkodin ja perhepäiväkodin välillä. Diplomi-työkalu kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan ja ottamaan vastuuta koulun, päiväkodin ja perhepäiväkodin yhteisistä ruoka-asioista aikuisten ohjaamana ja tukemana. Ruokailutilanteen kehittäminen on vahvasti sidoksissa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen. Koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun opetus- ja kasvatustehtävä voi toteutua vasta silloin, kun koulun, päiväkodin ja perhepäiväkodin yhteisöllisyys on vahva.

Toivolanrannan yhtenäiskoulu Peräseinäjoelta suoritti Kouluruokadiplomin vuonna 2018. Rehtori Henry Leppäahon mukaan Kouluruokadiplomin hakeminen oli hieno juttu. ”Hakemisprosessin aikana järjestetyt tapaamiset olivat mukavia ja lähensivät eri osapuolia. Kouluruokadiplomin hakeminen lisäsi entisestään ruokapalvelun arvostusta ja yhteistyömme tiivistyi. Kerroimme vanhemmille diplomin suorittamisesta vanhempainilloissa ja tieto on kulkenut kotiin myös lasten kautta. Asiasta oli lisäksi juttu paikallislehdessä otsikolla: Meidän koulussa kouluruoka on huippuluokkaa. ” Kuva: Samuel Hoisko

Ole sinä aloitteentekijä diplomien hakemisessa

Diplomia voivat hakea yhteistyössä niin yksityiset kuin julkiset päiväkodit, perhepäiväkodit, koulut ja ruokapalvelun tuottajat. Sinä voit olla asiassa aloitteentekijä. Jokaiselle diplomikysymyssarjan läpäisseelle koululle, päiväkodille ja perhepäivähoitajalle toimitetaan konkreettinen oma diplomi.

Painiityn päiväkodille ja Espoo Cateringille myönnettiin Makuaakkoset-diplomi juuri ennen koronapandemian alkua ja sitä ehdittiin yhdessä juhlia ennen rajoitusten alkamista maaliskuussa 2020. Kuva: Marjut Huhtala

Diplomien hakeminen

Diplomeilla on jatkuva hakumahdollisuus. Diplomi on voimassa kolme vuotta sen suorittamisesta, jonka jälkeen se kannattaa suorittaa uudelleen, jotta voimassaolo jatkuu katkeamatta. Hinta on yht. 95 € + alv kolmen vuoden ajalta/koulu, päiväkoti, perhepäiväkoti. Jos diplomi on suoritettu aiemmin, sen voimassaoloajan voi tarkistaa koululle/päiväkodille lähetetystä diplomista. Vuonna 2018 ja 2019 suoritetut diplomit on mahdollista suorittaa uudelleen poikkeuksellisen korona-ajanjakson vuoksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätiedot, aineistopankki, hakeminen ja tukimateriaali:

Koulut:

Päiväkodit ja perhepäiväkodit:

Päivi Jämsén, paivi.jamsen@amko.fi

Juttu on julkaistu AmmattikeittiöOsaaja 1/2022 -lehdessä helmikuun lopussa 2022.

2 ja 6/2022/Marjut Huhtala ja Päivi Jämsén

Koulujen sekä päivä- ja perhepäiväkotien päätösjuhlissa kannattaa juhlia myös diplomisuorituksia!

Toimimalla ripeästi ehditte yhdessä iloita ja juhlia Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien® ansaitsemista lukuvuoden päätösjuhlissa. Suorittaessanne diplomit 27.5.2022 mennessä, varmistatte diplomien toimitukset ennen kevätlukukauden päättymistä.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun mallikasta toteutumista ja viestiä siitä myös asiakkaille ja sidosryhmille. Diplomi on tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä. Ne suoritetaan yhteistyössä ruokaryhmissä, joissa on ruokapalvelun, opetuksen/ kasvatuksen sekä lasten ja nuorten edustus.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi® suoritetaan vaihe vaiheelta yhteistyössä tärkeiden sidosryhmien kanssa. Diplomin avulla voitte lisätä positiivista viestintää ja ruokapuhetta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa. Diplomeilla on Suomen Patentti-ja rekisterikeskuksen myöntämä tuotemerkkitunnus.

Lue lisää artikkelista: Tartu tilaisuuteen! Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeilla® nostetta koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun kehittämiseen

Hakeminen, tausta-aineistot, lisätietoa:

Koulut: kouluruokadiplomi.fi
Päiväkodit: makuaakkosetdiplomi.fi

Koulukuvat: Samuel Hoisko. Päiväkotikuva: Marjut Huhtala

5/2022/P.J.

Vesannon kunnassa kunniaa ruokapalveluhenkilöstölle Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomien® muodossa

Kuvassa Kouluruokadiplomin® kanssa Vesannon ruokapalvelun työntekijät Mari ja Marika Sahlberg.

Vesannon kunnan yhtenäiskoulu, lukio ja päiväkoti suorittivat Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomit® uudelleen helmikuussa 2022 koulujen siirryttyä väistötiloista upouuteen hirsikouluun. Diplomit haluttiin hakea, koska ruokailu on järjestetty Vesannon kouluissa ja päiväkodissa kaikin puolin mallikkaasti. Ruoka on todella hyvää, täysipainoista, suositusten mukaista ja sitä on aina riittävästi. Halusimme toiminnalle kunniaa diplomin muodossa, koska keittiön ruokapalveluhenkilöstö tekee todella hyvää työtä. Diplomit ovat kiitokset ennen kaikkea heille”, kertoo hallinnollinen rehtori-sivistystoimenjohtaja Jaana Ruuskanen

Vesannon kunnan yhtenäiskoulun ja lukion ruokasali

Maukasta ruokaa ja yhteisöllisyyttä

Ruokailuhetket tauottavat päivän toimintaa mukavasti, tuovat yhdessä koettuja ilon- ja yhteisöllisyyden hetkiä ja auttavat jaksamaan niin pikkulasten tärkeimmässä työssään eli leikkimisessä ja koululaisia oppimisessa. Jaana Ruuskanen ja varhaiskasvatusjohtaja Mari Jääskeläinen hehkuttavat ruokailun iloa: ”Kyllä meidän lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan kelpaa ruokailla hoito- ja koulupäivän aikana, kun ruoka on maittavaa ja asiakaskunnan tarpeet huomioivaa. Meillä lapset ja oppilaat muistavat myös kiittää ruuasta.”

Tytöt välipalalla.

Hävikkiä vain vähän

Vesannon kunnassa on kiinnitetty hyvin huomioita myös ruokahävikin määrän vähentämiseen ja se on saatu pidettyä vähäisenä. ”Koululla on nyt yksi ruokasali neljän eri pisteessä toimineen jälkeen. Näin ruokapalveluhenkilöstö voi koko ruokailun ajan tarkkailla ruuan menekkiä ja sopeuttaa tarjolle tuotavan ruoan määrää kysynnän mukaan. Muutoinkin toiminnan järjestäminen on ollut aikaisempaa helpompaa”, korostaa ruokapalvelupäällikkö Sari Jäntti.

Mari Jääskeläisen mukaan, hävikin vähentämistä on edesauttanut myös esimerkiksi päiväkodille hankittu blenderi, jolla surautetaan lapsille maistuvia pirtelöitä yli jääneistä marjoista tai hedelmistä.

Opetus-, kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstön saumatonta yhteistyötä

Yhteistyö koulun ja päiväkodin koko henkilöstön kanssa toimii saumattomasti. ”Ruokatoimikunta kokoontuu pari kertaa vuodessa, mutta vielä suurempi merkitys on päivittäisellä palautteella ja kohtaamisella,” kertoo kokki Mari Sahlberg. Oppilaita kuunnellaan ja heidän toiveitaan huomioidaan ruokalistalla. ”Viimeksi ystävänpäivän ruoka oli yläkoulun oppilaskunnan toiveen mukaisesti kananugetteja. Keväisin on toiveruokaviikot, jolloin tarjottavat ruoat on poimittu kaikkien oppilaiden esittämistä ehdotuksista. Myös vuoden kierron juhlapäivät huomioidaan kouluruokailussa lasten herkkujakaan unohtamatta. Esimerkiksi Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeja juhlittiin tarjoamalla kaikille jäätelöt.”

Kestävä kehitys ja vastuullisuus huomioitu uudessa hirsikoulussa

Vesannolla koululaiset pääsivät aloittamaan koulunkäynnin uudessa hirsikoulussa syksyllä 2021. Hirsikoulu on ollut jo suunnitteluvaiheesta lähtien valtavirrasta poikkeava hanke, jossa on huomioitu erityisesti kestävyys ja loppukäyttäjien tarpeet. Hirsikoulu tuo esiin suomalaisen koulutuksen parhaita puolia ja antaa erinomaisen esimerkin siitä, miten maaseutualueiden elinvoimaisuuteen voidaan panostaa asukaslähtöisesti. Rakennus on myös esimerkki ympäristöystävällisestä rakentamisesta, joka kunnioittaa suomalaista puurakentamista ja edesauttaa hiilineutraaliustavoitteessa, kerrotaan Vesannon kunnan verkkosivuilla.

Koulut ja vuonna 2016 rakennettu päiväkoti toimivat samassa pihapiirissä ja yhteistyö on luontevaa. ”Pääsemme nyt  tarjoilemaan uudessa koulussamme myös maksullista välipalaa. Se on todella suosittu ja  maksulle saa vastinetta”, kertoo Sari Jäntti.

Hakekaa tekin Kouluruoka- ja/tai Makuaakkoset-diplomit

Kouluruoka– ja Makuaakkoset-diplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun mallikasta toteutumista ja viestiä siitä myös asiakkaille ja sidosryhmille. Diplomit ovat erinomaisia työkaluja moniammatillisen keskustelun ja kehittämistyön pohjaksi ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruoan tarjoamisen sekä kestävän kehityksen toimien ja ruokakasvatuksen toteutumisen osalta. Sopikaa nyt yhteinen ruokaryhmän palaveri tai perustakaa ryhmä, jos sitä ei vielä ole. Näin hakuprosessi lähtee sujuvasti liikkeelle. Sinä voit toimia aloitteen tekijänä. Perhepäivähoitajat voivat kysyä halutessaan keskustelukumppaniksi lasten huoltajia ja kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavaa.

Lue lisää: Tartu tilaisuuteen! Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeilla® nostetta koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun kehittämiseen – Kouluruokadiplomi

Kouluille: Kouluruokadiplomi®

Päiväkodeille ja perhepäiväkodeille: Makuaakkoset-diplomi®

Kuvat: Jaana Ruuskanen ja Mari Jääskeläinen
3/2022/P.J.

Tartu tilaisuuteen! Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeilla® nostetta koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun kehittämiseen

Kuva: Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi suoritetaan vaihe vaiheelta yhteistyössä tärkeiden sidosryhmien kanssa.
Tästä klikkaamalla etenemiskaaviosta aukeaa isompi ja tarkempi esitys.

Kouluruoka– ja Makuaakkoset-diplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa koulu-, päiväkoti- ja perhepäiväkotiruokailun mallikasta toteutumista ja viestiä siitä myös asiakkaille ja sidosryhmille. Diplomit ovat erinomaisia työkaluja moniammatillisen keskustelun ja kehittämistyön pohjaksi ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruoan tarjoamisen sekä kestävän kehityksen toimien ja ruokakasvatuksen toteutumisen osalta. Sopikaa nyt yhteinen ruokaryhmän palaveri tai perustakaa ryhmä, jos sitä ei vielä ole. Näin hakuprosessi lähtee sujuvasti liikkeelle. Sinä voit toimia aloitteen tekijänä. Perhepäivähoitajat voivat kysyä halutessaan keskustelukumppaniksi lasten huoltajia ja kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavaa.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomityökaluilla voitte testata ja osoittaa ruokailun mallikasta toteutumista ja viestiä siitä

Päiväkodeille ja perhepäiväkodeille suunnattu Makuaakkoset-diplomi® ja kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® on kehittämistyössä oivallinen työkalu. Diplomien avulla koulu- ja päiväkotiyhteisönä keskustelette yhdessä seitsemän eri teeman kysymysten pohjalta muun muassa kestävän kehityksen, ravitsemuslaadun, maukkaan ruoan ja ruokakasvatuksen toteutumisesta omassa toiminnassanne. Keskusteluiden ja pohdintojen avulla löydätte onnistumiset ja yhteiset kehittämiskohteet. Perhepäiväkodeissa suorittamisen tekee perhepäivähoitaja.

   

Miten diplomi suoritetaan?

– Kutsukaa koolle tai perustakaa ruokaryhmä, jossa on koululaisten/lasten ja ruokapalvelu- ja kasvatushenkilöstön edustus sekä mahdollisuuksien mukaan kouluterveydenhoitaja ja huoltajia. Sinä voit toimia aloitteen tekijänä. Perhepäivähoitaja voi kysyä halutessaan keskustelukumppaniksi lasten huoltajia ja kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavaa
– Keskustelkaa ruokaryhmässä kunkin eri teeman diplomikysymyksistä (yht. 45 Kyllä-/Ei-väittämää)
– Päättäkää kehittämiskohteet, aikataulu ja vastuut
– Toteuttakaa kehittämistoimenpiteet
– Suorittakaa Kouluruokadiplomi kouluissa tai Makuaakkoset-diplomi päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa diplomisivustojen Hae diplomia -osiossa.
– Asettakaa saamanne diplomi esille näkyvälle paikalle ruokailutilaan, linjastoon tai seinälle
– Tiedottakaa diplomin ansaitsemisesta koulu-/päiväkoti- ja perhepäiväkotiyhteisölle, huoltajille, päättäjille ja medialle
– Juhlikaa diplomin saamista koko koulu-/päiväkoti- ja perhepäiväkotiyhteisön voimin

Klikkaa auki ja katso myös kaaviokuva diplomin hakemisen etenemisestä.

Jatkuva hakumahdollisuus – Vuonna 2018 ja 2019 suoritettujen diplomien uudelleen suorittaminen tämän vuoden loppuun mennessä

Diplomeilla on jatkuva hakumahdollisuus, mutta kehittämistoimiin kannattaa ryhtyä samoin tein. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi vuosina 2018 ja 2019 suoritetut diplomit on mahdollista suorittaa uudelleen tämän vuoden loppuun mennessä. Näin niiden kolmen vuoden voimassaoloaika jatkuu katkeamatta. Suorituspäivän voit tarkistaa nykyisestä diplomista.

Lisätietoa ja aineistoja

Nopeiten pääsette alkuun klikkaamalla sivustojen Aineistopankkiin (Päiväkodit ja perhepäiväkodit: Makuaakkoset-diplomi, Koulut: Kouluruokadiplomi). Sivuilta löytyy esimerkiksi innostavat videot, joissa varhaiskasvatusjohtaja, rehtori, ruokapalvelun edustajat ja lapset kertovat, miksi heidän mielestään diplomien hakeminen on hyvä juttu.

PowerPoint-esityksissä on diplomien hakeminen kerrottu tiivistetysti ja yhden A4-sivun esitys on vielä nopeampi sukellus aiheeseen. Aineistoja voi käyttää myös asian esittelyyn diplomityöryhmälle, huoltajille, henkilöstölle ja kunnan päättäjille. Hakuprosessi kannattaa aloittaa heti sopimalla ensimmäinen tapaaminen. Siitä se lähtee sujuvasti liikkeelle.

Diplomin suorittaminen

Päiväkodeille: www.makuaakkosetdiplomi.fi
Kouluille: www.kouluruokadiplomi.fi
paivi.jamsen@amko.fi

Kuvat: Samuel Hoisko, Neliömedia ja Antti Kallio, Studio Verstas
Teksti: Päivi Jämsén

1/2022

Nyt Makuaakkoset-diplomia® voivat hakea päiväkotien lisäksi myös perhepäiväkodit

Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämä Makuaakkoset diplomi® on päiväkodeille ja nyt myös perhepäiväkodeille soveltuva itsearvioinnin mittaristo, jonka ansaitakseen on hyväksytysti käytävä läpi teemoitettu 45-kohtainen kysymyssarja. Kysymykset koskevat ravitsemusta ja ruokailutilannetta, kestävän kehityksen toteutumista, yhteistyön sujuvuutta ja hyvän ruokakasvatuksen ilmentämistä varhaiskasvatusikäisten ruokakasvatustilanteissa.

Perhepäivähoitaja Anna Tolonen. Kuva: Jani Kalapudas

”Makuaakkoset-diplomin sisältö koskettaa myös perhepäivähoidossa toteuttavaa varhaiskasvatusta. Pieni ryhmä ja vapaus itse yrittäjänä vaikuttaa toimintaansa mahdollistaa huomion kiinnittämisen mm. ruokahävikin minimoimiseen ja ekologisuuteen ruoka-aineiden valinnassa. Kasvatuksellisesti ruokailutilanteet ovat pienessä porukassa intensiivisiä ja esimerkiksi Sapere-menetelmä toteutuu arjessamme aivan huomaamatta ja vaivattomasti”, kuvailee perhepäivähoitaja Anna Tolonen.

Perhepäivähoitaja Marika Rosti. Kuva: Helena Karppinen

Lasten ruokakasvatus vaatii samaan aikaan rauhallisuutta, kekseliäisyyttä ja sinnikkyyttä. Parhaiten uusien makujen opettelu ja miellyttävien ruokailuhetkien järjestäminen hoituvat positiivisen vahvistamisen kautta. Myönteinen ruokapuhe, ruokailutilanteen ja raaka-aineiden opettelu leikin ohessa on avainasemassa, kun kyseessä on pienet lapset.

”Diplomi on mielestäni hieno tunnustus tärkeästä ruokamaailmaan sijoittuvasta varhaiskasvatuksesta. Lasten osallistaminen on olennaista ja mielenkiinnon kohteita on helppo havainnoida ja räätälöidä toteutus ne huomioiden. Otan lapset perhepäivänhoidon ryhmässäni mukaan kaikkeen tekemiseen omien kykyjensä mukaan, heti yksivuotiaasta alkaen”, kertoo perhepäivähoitaja Marika Rosti.

Taustalla perhepäivähoitajien oma kiinnostus Makuaakkoset-diplomin® hakemiseen

Makuaakkoset-diplomi® luotiin vuonna 2016 päiväkotien varhaiskasvatuksen välineeksi vankan asiakastuntijaryhmän ja pilotointityön tuloksena. Perhepäivähoitajien omasta kiinnostuksesta ja aloitteesta diplomi on nyt räätälöity haettavaksi myös perhe- ja ryhmäperhepäiväkoteihin.

Muun muassa Oulun yksityiset päivähoitajat ry oli aloitteellinen Makuaakkoset-diplomin hakemisen mahdollistamiseksi perhepäiväkoteihin. ”Yhdistyksemme on kiinnostunut tuomaan Makuaakkoset-diplomin® perhepäivähoitoon saavutettavaksi ennen kaikkea siksi, että haluamme tehdä uraauurtavaa työtä suomalaisen perhepäivähoidon eteen. Hoitomuoto on todellinen vaihtoehto varhaiskasvatukseen jo usealle tyytyväiselle asiakasperheelle. Olemme kannustaneet jäsenistöämme aina aktiiviseen kouluttautumiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Diplomin saavuttaminen tuo mielestäni lisäarvoa perhepäivähoitopaikalle ja kertoo hoitajan sitoutuneisuudesta toimipaikkansa toiminnan kehittämiseen”, korostaa yhdistyksen puheenjohtajana toimiva perhepäivähoitaja Anna Tolonen.

Nyt diplomia hakemaan!

Makuaakkoset-diplomi® -sivustolta löytyy omat räätälöidyt kysymykset sekä päiväkodeille että perhepäiväkodeille diplomin suorittamiseksi. Suorittamisesta kannattaa viestiä rohkeasti niin lasten huoltajille kuin laajemmin eri sidosryhmille ja tuoda aktiivisesti esille perhepäivähoidon hienoa työtä lasten ruokakasvatuksen parissa. Perhepäivähoitajat Anna Tolonen Oulusta ja Marika Rosti Lahdesta ovat ensimmäiset Makuaakkoset-diplomin hakijat perhepäiväkoteihin.

”Diplomin myötä saakin arvokkaasta työstään tunnustusta ja lisäarvoa tarjoamalleen palvelulle”, Tolonen iloitsee.

Myös Marika Rosti hehkuttaa perhepäivähoitajan omaa innostusta ja mielikuvituksen käyttöä lasten kanssa toimimisessa: ”Hoitajan innostus kaikkeen tekemiseen tarttuu myös lapsiin. Ruokamaailmassa vain taivas on rajana ja mielikuvitus on aina plussaa. Lasten perheetkin ovat innostuneet hurjasti Makuaakkoset-diplomista®. Yy, kaa, koo, kaikki mukaan diplomia hakemaan, joo! ”

Perhepäivähoitaja Marika Rosti ja lapset tutustumassa kasvisten saloihin. Kuva: Helena Karppinen

”Poutapilvi kun päähän sujahtaa,
pikkuväki keittöön pujahtaa.
Veitsi pilkkoo ja perunaa kuorii.
Lasten ilosta nauttii Marika-muori.
Porkkanaa raastetaan ja
tietysti myös maistetaan.
Mitä eroa on raa’alla tai keitetyllä?
Vastauksen saa vain maistamalla.”

Perhepäivähoitaja Marika Rosti

Lisätietoa ja Makuaakkoset-diplomin® hakeminen

Diplomin hakeminen tapahtuu www.makuaakkosetdiplomi.fi -sivustolla. Nopeiten pääset alkuun klikkaamalla sivuston Aineistopankkiin.  Sieltä löydät PowerPoint-esityksen, jossa diplomin hakeminen on esitetty tiivistetysti (sisältää myös kysymykset katseltaviksi) ja diplomin hakemisesta yhden A4-sivun etenemiskaaviokuvan. Voit käyttää aineistoja myös asian esittelyyn huoltajille ja muille sidosryhmille sekä diplomista viestiessäsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makuaakkoset-diplomia® vastaava ja kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® on myös edelleen haettavissa ja uusittavissa.
Diplomien myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

10/2021/P.J.

Koulu- ja Makuaakkoset-diplomeilla® nostetta koulu- ja päiväkotiruokailun kehittämiseen

Kouluruoka– ja Makuaakkoset-diplomit ovat erinomaisia työkaluja kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuvan moniammatillisen keskustelun ja kehittämistyön pohjaksi. Yhdessä suoritetuilla diplomeilla voidaan näkyvästi osoittaa asiakkaille ja sidosryhmille ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruoan tarjoaminen sekä kestävän kehityksen toimien ja ruokakasvatuksen toteutuminen kouluissa ja päiväkodeissa. Nyt on hyvä aika sopia yhteinen ruokaryhmän palaveri tai perustaa ryhmä, jos sitä ei vielä ole. Näin hakuprosessi lähtee sujuvasti liikkeelle.

Jatkuva hakumahdollisuus – Vuonna 2018 suoritettujen diplomien uudelleen suorittaminen tämän vuoden loppuun mennessä

Diplomeilla on jatkuva hakumahdollisuus. Vuonna 2018 suoritetut diplomit on mahdollista suorittaa uudelleen tämän vuoden loppuun mennessä. Näin niiden kolmen vuoden voimassaoloaika jatkuu katkeamatta. Suorituspäivän voit tarkistaa nykyisestä diplomista. Koska pandemiatilanne on aiheuttanut haasteita toiminnassanne, voitte poikkeuksellisesti suorittaa tänä keväänä ja syksyllä uusittavat diplomit vielä vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin niiden voimassaoloaika jatkuu katkeamatta.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomi® -työkalut apuna ruokailun kehittämistyössä

Päiväkodeille suunnattu Makuaakkoset-diplomi® ja kouluille suunnattu Kouluruokadiplomi® on kehittämistyössä oivallinen työkalu. Diplomien avulla koulu- ja päiväkotiyhteisönä keskustelette yhdessä seitsemän eri teeman kysymysten pohjalta muun muassa kestävän kehityksen, ravitsemuslaadun, maukkaan ruoan ja ruokakasvatuksen toteutumisesta omassa toiminnassanne. Keskusteluiden ja pohdintojen avulla löydätte onnistumiset ja yhteiset kehittämiskohteet.

Miten diplomi suoritetaan?

– Kutsutaan koolle tai perustetaan ruokaryhmä, jossa on koululaisten/lasten ja ruokapalvelun- ja kasvatushenkilöstön edustus sekä mahdollisuuksien mukaan kouluterveydenhoitaja ja huoltajia.
– Keskustellaan ruokaryhmässä kunkin eri teeman diplomikysymyksistä.
– Päätetään kehittämiskohteet.
– Toteutetaan kehittämistoimenpiteet.
– Suoritetaan Kouluruokadiplomi kouluissa tai Makuaakkoset-diplomi päiväkodeissa diplomisivustojen Hae diplomia -osiossa.
– Ripustetaan saatu diplomi esille ruokailutilan seinälle tai asetetaan linjastoon.
– Tiedotetaan diplomin ansaitsemisesta koulu-/päiväkotiyteisölle, huoltajille, päättäjille ja medialle.
– Juhlitaan diplomin saamiseta koko koulun/päiväkodin voimin.

Lisätietoa

Nopeiten pääsette alkuun klikkaamalla sivustojen Aineistopankkiin (Makuaakkoset-diplomi, Kouluruokadiplomi). Siellä on innostavat videot, joissa varhaiskasvatusjohtaja, rehtori, ruokapalvelun edustajat ja lapset kertovat, miksi heidän mielestään diplomien hakeminen on hyvä juttu.

PowerPoint-esityksissä on diplomien hakeminen kerrottu tiivistetysti ja yhden A4-sivun esitys on vielä nopeampi sukellus aiheeseen. Aineistoja voi käyttää myös asian esittelyyn diplomityöryhmälle, huoltajille, henkilöstölle ja kunnan päättäjille. Hakuprosessi kannattaa aloittaa heti sopimalla ensimmäinen tapaaminen. Siitä se lähtee sujuvasti liikkeelle.

Diplomin suorittaminen

Päiväkodeille: www.makuaakkosetdiplomi.fi
Kouluille: www.kouluruokadiplomi.fi
paivi.jamsen@amko.fi

Kuvat: Samuel Hoisko, Neliömedia
Teksti: Päivi Jämsén

9/2021