Diplomin hakeminen

Kouluruokaruokadiplomi® on Ammattikeittiöosaajat ry:n koululle myöntämä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Koulu voi saada diplomin, jos se täyttää diplomin myöntämiseen vaadittavat kriteerit.

Katso Kouluruokadiplomista innostava esittelyvideo ja PowerPoint-esitys, jossa on kuvattu tiivistetysti diplomin hakeminen

Kouluruokadiplomi ja sen hakeminen_Esitys

Diplomin myöntämisperusteet

  • Diplomin hakija on Suomessa perusopetusta antava oppilaitos, lukio tai ammatillinen oppilaitos.
  • Ruokapalvelutuottajana toimii joko julkinen tai yksityinen organisaatio.
  • Diplomin hakevat yhteistyössä koulu ja kouluruokailusta vastaava ruokapalveluntuottaja.
  • Hae diplomia -kyselytesti suoritetaan onnistuneesti (85 % kyllä-vastauksista toteutuu).
  • Kouluruokadiplomi haetaan koulukohtaisesti.
  • Kouluruokadiplomi on voimassa kolme vuotta sen suorittamisesta.
  • Diplomi tulee uusia jo aiemmin, mikäli ruokapalveluiden tuottaja vaihtuu.

Hakuprosessin käynnistäminen ja suorituksen harjoitteleminen

Diplomin hakeminen aloitetaan palaverilla, jossa ovat mukana ainakin koulun ruokapalveluista vastaava esimies/ruokapalvelutyöntekijä ja koulun rehtori. Tavoitteena on, että työryhmässä on mahdollisimman laaja edustus. Yhteistyöryhmään kutsutaan mahdollisuuksien mukaan myös oppilaiden, opettajien, kouluterveydenhoidon ja vanhempien/huoltajien edustus.

Kouluruokadiplomin kysymyssarjan perusteella tarkastellaan itsearvioiden, miten kouluruokailun eri osa-alueet toteutuvat koulun omassa toiminnassa. Harjoittele kysymyksiä -osio sisältää täysin samat kysymykset kuin varsinainen Hae diplomia -osio. Kysymyssarjan voi myös tulostaa asialistaksi palaveriin tai näyttää tietokoneella, Kouluruokadiplomin kysymyssarja (neljä sivua, pdf).

Diplomihaun tavoitteena on auttaa huomaamaan niin onnistumiset kuin mahdolliset kehittämistä edellyttävät asiat sekä lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Diplomin kysymyssarjaa voi käyttää apuna oman toiminnan tarkastelussa ja sen vertaamisessa suositusten mukaiseen toimintaan ja hyviin käytäntöihin. Vinkkejä ja tukea kouluruokailun kehittämiseksi saa diplomisivuston tukimateriaalista.

Diplomin suorittaminen

Diplomin varsinainen hakeminen/suorittaminen tehdään Hae diplomia -osiossa. Diplomia haettaessa vastataan diplomin kysymyssarjaan (kriteeristöön),  joka sisältää 45 kysymystä kouluruokailun eri osa-alueista. Kysymykset ovat muodoltaan kyllä/ei -väittämiä. Vastaaminen perustuu itsearviointiin.

Diplomin kyselytesti suoritetaan onnistuneesti, kun 85 % kyllä-vastauksista toteutuu. Onnistuneen testisuorituksen jälkeen tulee ilmoitus sen läpäisemisestä. Lisäksi pyydetään täyttämään yhteystietolomake, jossa tiedustellaan päiväkodin ja ruokapalveluntuottajan yhteystiedot ja laskutusosoite. Ennen diplomin suorittamista kannattaa tarkistaa, että kaikki yhteystietolomakkeessa mainitut kohdat on tiedossa.

Diplomin toimitus koululle

Koululle toimitetaan painossa painettu A4-kokoinen diplomi noin kuukauden kuluttua sen suorittamisesta. Kouluruokadiplomi lähetetään rehtorille (yleisnimikkeenä käytetään rehtori – ei henkilön nimeä) koulun osoitteeseen. Jos toimituksella on kiire, voi toimitusajankohdasta sopia, katso yhteystiedot.

Kouluruokadiplomi-banneri

Kouluruokadiplomin suorittaneet koulut ja ruokapalvelut saavat diplomin lisäksi käyttää viestinnässään Kouluruokadiplomin graafista tunnusta ja nettibannereita. Tiedostot on ladattavissa aineistopankista.

kouluruoka_300x200pxskolmat_300x200px

Kouluruokadiplomin hinta

Katso voimassa oleva hinnasto.

Toivottavasti kiinnostuit Kouluruokadiplomin hakemisesta

Annamme mielellämme lisätietoa. Ota yhteyttä tarpeen mukaan. Katso yhteystiedot.