Viestintä

Asiakkaiden ja sidosryhmien tietoisuus kouluruokailun periaatteista ja sen laatutekijöistä ovat asioita, joilla voidaan lisätä kouluruokailun arvostusta ja positiivisia mielikuvia. 

Ruokalista houkuttelee koululounaalle

Ruokalistan tehtävänä on tiedottaa tarjolla olevasta ruoasta ja houkutella oppilaat sekä koulun henkilökunta koululounaan pariin. Ruokalista on hyvä olla esillä oppilasravintolan lisäksi koulun tiloissa sekä koulun, kunnan ja palveluntuottajan internet-sivuilla ja sähköisessä reissuvihossa. Viestinnässä kannattaa hyödyntää myös sosiaalista mediaa, mikäli mahdollista.

Ruokalistan yhteyteen on hyvä lisätä tieto ruokapalvelun tuottajasta, kuten ruokapalveluyksikön tai -yrityksen nimi ja logo, yhteystiedot ja internet-sivujen osoite.

Verkkosivuilla julkaistavien ja/tai tulostettavien ruokalistojen visuaaliseen ilmeeseen kannattaa kiinnittää huomiota. Apuna voidaan käyttää ruokapalveluyksikön tai kunnan graafista ohjeistusta, kuvia tai ottaa oppilaat mukaan ruokalistojen visuaalisen ilmeen suunnitteluun.

Ruokailutilanteeseen ja -ympäristöön panostaminen

Viihtyisässä ruokailuympäristössä ruokailusta tulee mieluisa kokemus, jossa oppilas nauttii ruokailemisesta. Ruokailuhetki tarjoaa parhaimmillaan virkistävän tauon koulutyöhön. Myönteinen ilmapiiri ja suunnitelmallinen ohjaus edistävät ruokailulle asetettujen ruoka-, ravitsemus- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumista. Lue lisää, mitä asioita ruokailutilanteessa on hyvä huomioida.

Oppilaat keittiövierailulle

Oppilaille kouluruokailusta syntyvään mielikuvaan voidaan vaikuttaa kutsumalla esikoululaiset ja oppilasryhmät vierailulle koulun keittiöön ja tutustumalla keittiön toimintaan.

Ruokapalveluntuottajan esittely ja yhteystiedot

Ruokapalveluntuottaja ja ruokapalveluhenkilöstö ovat osa kouluyhteisöä, joiden yhteystiedot tulisi olla selkeästi esillä ja helposti saatavilla koulun, kunnan ja palveluntuottajan verkkosivustolla, sähköisessä reissuvihossa ja oppilaille jaettavassa vuositiedotteessa.

Asiakaspalautteet

Asiakkaspalautteiden kuunteleminen tarkalla korvalla ja avoin vuoropuhelu antaa asiakkaille mahdollisuuden  vaikuttaa kouluruokailun kehittämiseen ja kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Asiakaspalautteen kerääminen ja siihen reagoiminen on ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi asiakaspalautteita tulisi kerätä päivittäin ja kohdennetusti vuosittain kaikilta kouluruokailuun osallistuneilta. Avoin ja läpinäkyvä toiminta, hyvä viestintä ja markkinointi kouluruoasta ja sen laatutekijöistä lisäävät myönteistä suhtautumista kouluruokailutilanteeseen.

Kouluruokailun esitteleminen vanhempainilloissa

Oppilaille, opettajille, lasten vanhemmille/huoltajille ja muille sidosryhmille tulisi kertoa kouluruokailun merkityksestä ja laatutekijöistä, kuten ammattitaidolla valmistetusta, maukkaasta ja ravitsemussuositusten mukaisesta ruoasta, jossa on huomioitu niin kestävä kehitys kuin myös kouluruokailulle asetetut kasvatustavoitteet.

Viestinnän edistämiseksi ruokapalveluhenkilöstöllä pitäisi olla mahdollisuus esitellä toimintaansa ja kertoa kouluruokailusta vuosittain koulun tiedotustilaisuuksissa, messutapahtumissa tai vanhempainilloissa. Vanhemmille ja huoltajille on myös hyvä järjestää tilaisuus, jossa he voivat tutustua kouluruokailuun.

Kouluruokadiplomi viestii laadusta

Kouluille myönnettävä Kouluruokadiplomi on tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomilla koulut ja ruokapalvelut viestivät asiakkailleen ja sidosryhmilleen laadukkaasti ja valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti toteutetusta kouluruokailusta. Kouluruokadiplomin suorittamisesta kannattaa viestiä niin koululaisille, vanhemmille kuin kuntalaisille ja päättäjille ja tuoda rohkeasti esiin, että meidän koulussa/kouluissa syödään diplomiruokaa.

Lue lisää: Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus, 2017
Valtion Ravitsemusnevottelukunta