Ravitsemussuositusten mukainen ruokailu

Kouluruokailun tarkoituksena on edistää oppilaiden hyvinvointia

Kouluruokailun tarkoituksena on edistää oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Lisäksi se ylläpitää työvireyttä koulupäivän aikana. Kouluruokailusuosituksen (Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus, Valtion ravitsemusneuvottelukunta) mukaan kouluruoan tulee olla täysipainoista, ravitsemussuositusten mukaista ja syömään houkuttelevaa.

Täysipainoinen kouluateria kattaa noin kolmanneksen oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta. Kouluateria täydentää päivän muuta ruokailua, mutta sitä ei ole tarkoitettu päivän ainoaksi lämpimäksi ateriaksi.

Aiheen alasivu: Täysipainoisen kouluateria

Kouluruokailusuosituset kouluruokailun suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta

Koulujen ruokalistojen suunnittelu ja ruokailun järjestäminen perustuvat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamiin suosituksiin: Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus ja Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositus. Kouluruokailun tehtävänä on ohjata lapsia ja nuoria suositusten mukaisiin, terveyttä edistäviin ruoka- ja syömistottumuksiin, joiden myötä voidaan ennaltaehkäistä aikuisiän terveysongelmia.

Katso kouluruokailusuosituksiin liittyvät videot:

Suositukset perustuvat tutkittuun tietoon

Terveyttä edistävä ruokavalio on kokonaisuus, jota ruokasuosituksissa havainnollistetaan ruokakolmiolla ja lautasmallilla. Monipuolinen ja vaihteleva ruoka-aineiden valinta mahdollistaa terveyttä edistävien, ympäristön kannalta kestävien ja hyvänmakuisten aterioiden ja välipalojen koostamisen. Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä  ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla.

Suositukset perustuvat tutkimuksiin eri ravintoaineiden tarpeesta koko elinkaaren aikana. Lisäksi niissä on otettu huomioon laaja tutkimustieto ravintoaineiden vaikutuksesta sairauksien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. Ravitsemussuositukset eivät ole pysyvästi samanlaisia, vaan muuttuvat elintapojen ja kansanterveystilanteen muuttuessa sekä uuden tutkimustiedon karttuessa.

Lue lisää: Ravitsemus- ja ruokasuositukset, Ruokavirasto