Yhteistyö ja ruokakasvatus

Kouluruokailun onnisituminen edellyttää moniammatillista ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Kouluruokailulla on hyvät mahdollisuudet onnistua tavoitteissaan, kun sen toteutukseen sitoutuvat kaikki koulun aikuiset yhdessä oppilaiden ja kotien kanssa.

”Suomalainen kouluruokailu on brändi, jota meidän suomalaisten tulee pitää arvossa. Siksi ei olekaan yhdentekevää, miten kasvatamme lapsia hyvään ruokailukulttuuriin. Omassa koulussamme olemme sitoneet myös jälkisiivouksen yrittäjyyskasvatukseen ja vastuuseen kasvattamiseen. Niinpä oppilaat siivoavat pöydät ja nostavat tuolit ruokailun jälkeen. Näin laitoshuoltajien on mukavampi tehdä oma työnsä hyvin ja osaltaan luoda viihtyisyyttä kouluravintolaan.”

Rehtori Esa Kukkasniemi, Vuorenmäen koulu, Kirkkonummi

Ruokailutoimikunta yhteistyön virittäjänä

Kolukohtainen ruokailutoimikunta tukee ja kehittää päivittäisen kouluruokailun onnistumista. Ruokailutoimikunnan jäseninä on hyvä olla rehtori/apulaisrehtori sekä opetushenkilöstön, terveydenhuollon, oppilaiden, ruokapalvelun ja huoltajien edustus. Kouluruokailun kehittämisen, vuoropuhelun ja yhteistyön vaalimisen lisäksi työryhmän on hyvä kerätä ja keskustella asioita, jotka ovat onnistuneet kouluruokailussa hyvin ja joita kannattaa vaalia.

Lue lisää

Vanhemmille/huoltajille annetaan tietoa kouluruokailun järjestämiseen liittyvistä suosituksista ja yhteisistä linjauksista sekä sovitaan kasvatuksellisista tavoitteista. Kodin ja koulun tarjoamat ateriat täydentävät toisiaan. Vanhempien kannustava suhtautuminen kouluruokailluun edistää omalta osaltaan kouluruokailuun osallistumista ja ruokailusuosituksen toteutumista. Koulun ja kodin yhteinen ja yhdensuuntainen ruokakasvatus on todellinen ja käytännöllinen tapa edistää oman ja muiden lasten hyvinvointia.

Kouluruokailuun liittyvää yhteistyötä voidaan tukea monin tavoin, kuten tiedottamalla säännöllisesti kouluruokailun järjestämisen periaatteista oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille.

Lue lisää

 

Kouluruokailu opetussuunnitelmassa

Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää, jonka tavoitteet on kirjattava opetussuunnitelmaan. Parhaimmillaan kouluruokailu on huomioitu myös kaupungin tai kunnan hyvinvointistrategiassa osana kuntalaisten hyvinvointia. Oppaassa Ravitsemuksella hyvinvointia – opas kuntapäättäjille (Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kuntaliitto) on kerrottu, kuinka koulujen toimintakulttuurilla voidaan edistää terveellistä ravitsemusta ja hyviä ruokailutapoja.

Ruokakasvatus eri oppiaineissa

Kouluruokailun ja eri oppiaineiden välillä voidaan löytää paljon yhteyksiä, joita kannattaa hyödyntää. Kotitalouden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla terveys- ja ravitsemuskasvatuksen yhteydessä tulisi oppilaille korostaa terveellisen kouluruokailun merkitystä osana hyvinvointia. Kouluruokailu toimii käytännön harjoittelupaikkana kaikessa koulun ympäristö-, kuluttaja-, kansainvälisyys-, kulttuuri ja suvaitsevaisuuskasvatuksessa. (Kouluruokailun käsikirja, Opetushallitus).

Lue lisää

Lisätietoa ja oppimateriaalia koulujen ruokakasvatuksen tueksi

Alla olevien linkkien kautta löydät eri tahojen tuottamia hyviä aineistoja ruokakasvatuksen tueksi.

 

Aiheen alasivu: Ruokailu- tai ravintolatoimikunta