Oppilaat haluavat syödä hyvin ja terveellisesti

Kouluruokailu toimii hyvän ravitsemuksen, kestävän kehityksen ja ruokakasvatuksen oppituntina ja edistää lasten ja nuorten opiskelua. Ruokailun ravitsemukselliset tavoitteet eivät kuitenkaan aina täyty, koska kaikki oppilaat eivät nauti koululounaan aterianosia suositusten mukaisesti.

Restonomi, luokan- ja aineenopettaja Venla Sunikan opinnäytetyössä luotiin Hyvinkään kaupungin ateriapalveluille annosmallimateriaalia tukemaan oppilaiden ravitsemussuositusten mukaista kouluruokailua havainnollisten annosvalokuvien avulla. Lisäksi koottiin kehittämisehdotuksia, joiden avulla kouluruokasuositusten toteutumista voitaisiin vahvistaa.

Tutkimuksen tuloksena syntyi annosmallivalokuviin ja ravintosisältölaskelmiin perustuva annosmallimateriaali.

Annosmallikuvat laadittiin oppilaiden ikäryhmät huomioiden

Annosmallivalokuvat laadittiin suositusannosmäärien perusteella 6–16-vuotiaille oppilaille S- M -ja L-kokoisina ja niissä huomioitiin oppilaan ikävaihe ja ravintoaineiden tarve. Annosmallivalokuvia testattiin kouluruokailussa kahden viikon pilotointijaksolla.

Annosmalleja näytetään syksyllä-22 kaikissa Hyvinkään kouluissa opastemateriaalina koululounaan yhteydessä. ” On tärkeää osoittaa lapsille ja nuorille, että malliateria tarkoittaa kouluruuan kaikkien osien tasapuolista keräämistä lautasille, ei pelkästään pääruuan ja kappaleruokien kasaamista”, painottaa Hyvinkään kaupungin ateriapalvelupäällikkö Anne Ilola.

Kuvat. Kalapuikot ja perunasose annosmalli L-koko (kuva vasemmalla). Tomaattilihamakaroni-keitto annosmalli M-koko (kuva oikealla).

Apua ruokalistasuunnitteluun ja kouluruokakeskusteluun eri tahojen kanssa

Koululaisten keskimäärin koululounaasta saamat ravintosisällöt ylsivät kohtalaisen hyvin kouluruokailusuosituksen annosmallisuositusten mukaisiin ravintosisältöihin. Merkille pantavaa kuitenkin oli kappaleruokien selvästi parempi menekki muihin ruokiin verrattuna ja toisaalta joidenkin kasvisruokien heikompi suosio. ” Tämä tuo tärkeää tietoa meille ruokalistasuunnitteluun jatkoa ajatellen”, kertoo ruokapalvelupäällikkö Ilola. Hän pitää tehtyä opinnäytetyötä syvällisenä ja huolellisesti laadittuna. ” Tämä pohjalta voimme käydä hedelmällisiä kouluruokailukeskusteluja kaikkien kouluruokailuun vaikuttavien tahojen kanssa. Keskusteluja onkin jo Hyvinkäällä käyty rehtoreiden ja sivistystoimen johtajan kanssa. Myös oppilailla on vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi makuraatityöskentelyn kautta”, Ilola mainitsee.

Kuva. Kasvissosekeitto annosmalli S-koko.

Nuorten mielipidettä kannattaa arvostaa

Kehittämisehdotusten pohjaksi kouluruokailusta kerättiin tietoa osallistuvalla havainnoinnilla ateriapalveluiden eri kohteissa ja -hallinnossa sekä 6. ja 8. luokkalaisille teetetyllä Webropol-kyselyllä. ”Kyselyn mukaan oppilaat haluavat syödä hyvin ja terveellisesti”, painottaa opinnäytetyön laatija Venla Sunikka.  ”Nuorten viestiä kannattaa viedä eteenpäin kaikille koulun ruokakasvatuksesta vastaaville aikuisille ja tuoda kouluruokailun hyviä ominaisuuksia esille ilon kautta ruoan tuputtamisen sijaan, kuten oppilaat itsekin toivoivat”, Sunikka korostaa.

Oppilailta saadut kehittämisehdotukset liittyivät esimerkiksi ruokalistaan ja annoksiin, terveellisyyteen, aistinvaraiseen ja muuhun laatuun, tietoon ja oppimiseen sekä oppilaiden osallistamiseen.

Opinnäytetyön tutkimustulokset osoittivat, että Hyvinkään kouluruokailun toteuttamisessa noudatettiin jo hyvin kouluruokasuosituksen käytäntöjä, mutta ravitsemussuositukset toteutuivat oppilaiden tasolla vaihtelevasti. Oppilaiden myönteiset asenteet terveellisiä ruokavalintoja ja ravitsemuskasvatusta kohtaan toimivat hyvänä lähtökohtana ruokailun kehittämiselle.

Opinnäytetyö tuotti 14 kehittämisehdotusta ravitsemussuositusten mukaiseen kouluruokailuun. Kehittämisehdotuksia voidaan hyödyntää monipuolisena kouluruokailun keskustelun avaajana niin ruokapalveluissa kuin laajemminkin sidosryhmäyhteistyössä.

Juttu on julkaistu AmmattikeittiöOsaaja-lehdessä 3/2022 syyskuussa 2022. Alkuperäinen teksti: Venla Sunikka ja editointi Marjut Huhtala. Kuvat: Marjut Huhtala ja Venla Sunikka.

Tekstin lyhentäminen ja uudelleen järjestely tähän juttuun: Virpi Kemi

Venla Sunikan restonomi-AMK-tutkinnon opinnäytetyö ”Annosmallimateriaali ja ravitsemussuositusten mukaisen kouluruokailun edistäminen Hyvinkään kaupungin kouluissa” löytyy Theseus-tietopankista:

https://www.theseus.fi/handle/10024/754485

28.11.2022/VK