Tulevaisuuden kouluruokailu – vahvempaa yhteistyötä ja tasavertainen mahdollisuus välipaloihin

Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeessa on selvitetty oppilaiden ruokailutottumuksia ja kouluaikaisen ruokailun nykytilaa. Selvityksen pohjalta esitetään toimenpiteitä kouluaikaisen ruokailun kehittämiseksi. Toimenpide-ehdotukset julkaistiin Policy Briefinä hankkeen loppuseminaarissa 13.4.2021.

Kuva kouluruokailun yhdenvertaisesta kouluruokailusta

Toimenpide-ehdotuksilla kannustetaan vahvasti kouluruokailun kehittämiseen

Toimenpide-ehdotuksilla rohkaistaan päättäjiä ja toimijoita viemään eteenpäin toimia, joiden avulla suomalainen innovaatio, yhdenvertainen ja tasa-arvoa lisäävä maksuton kouluruokailu, tehdään entistä houkuttelevammaksi ja laadukkaammaksi. Toimenpide-ehdotukset ovat suunnattu valtakunnan tason päättäjille, kuntapäättäjille, opetustoimesta ja ruokapalveluista vastaaville toimijoille, rehtoreille ja kaikille kouluyhteisöissä toimiville.

Tietoa hankkeesta

Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kouluruuan kehittämisohjelman ja Harrastamisen Suomen mallin toteuttamisesta, jonka tavoitteena on tarjota oppilaille maksuton ja mielekäs harrastus koulupäivän yhteyteen. Uudenlainen harrastustoiminta asettaa kehittämistarpeen myös koulupäivien aterioille, kuten välipaloille, jotta oppilaiden jaksaminen turvataan niin oppitunneilla kuin harrastuksissakin.

Kattava koululounas ja välkyt välipalat -selvityshankkeen toteutuksesta vastasivat Itä-Suomen yliopisto (kokonaiskoordinointi), Ammattikeittiöosaajat ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanke rahoitettiin Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja kehittämistoiminnan VN TEAS -rahoituksella ja toteutettiin ajanjaksolla 1.4.2020 – 30.4.2021.

Hankkeen loppuraportti (sisältää toimenpide-ehdotukset tarkemmin kuin Policy Briefissä) ja kyselyiden, teemahaastatteluiden sekä työpajojen osaraportit julkaistaan toukokuun 2021 alussa. Tästä tiedotetaan erikseen.

Policy Brief ja infograafi: Tulevaisuuden kouluruokailu – Vahvempaa yhteistyötä ja tasavertainen mahdollisuus välipaloihin, Policy Brief 2021:8, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

4/2021 P.J.